SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Biblioteka

Biblioteka

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 13.30    

WTOREK 9:30-14:30

ŚRODA 8.00 – 14.30                       

CZWARTEK 8:00– 14.30         

PIĄTEK 8.00 – 14.30                                 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Katarzyna Adamczuk – nauczyciel dyplomowany

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Czytelnikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Uczestniczy także w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadząc zajęcia czytelnicze  i stosując różnorodne formy popularyzowania czytelnictwa oraz zachęcając uczniów do podejmowania działań twórczych. Posiada bogaty księgozbiór, zbiory specjalne, prenumeruje czasopisma dla uczniów i nauczycieli, współpracuje z biblioteką miejską i biblioteką pedagogiczną. Organizuje konkursy i imprezy czytelnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem –  Dzień Książki, wystawy, szkolne eliminacje konkursów recytatorskich, spotkania z twórcami, prezentacje kolekcji niezwykłych książek, konkursy biblioteczne, ankiety czytelnicze, pasowanie na czytelnika i spotkania z przedszkolakami – przyszłymi czytelnikami.

Biblioteka w liczbach  (2020r.)

– 502 czytelników

– 20 005 książek

– 5058 książek podarowanych przez czytelników

–  3242 podręczników wypożyczonych uczniom  w r. 2020/21

– 6031 podręczników wypożyczonych uczniom  w r. 2019/20

– 7573  książki wypożyczone w r. 2018/2019 

– 14 tytułów zaprenumerowanych czasopism                                        

– 6 komputerów

– 1 MOL

– ? moli książkowych….

W bibliotece można:

– wybierać i wypożyczać książki,                                                                           

– czytać i przeglądać czasopisma w czytelni,

 – poszukiwać informacji w katalogu MOL, słownikach, encyklopediach, wydawnictwach informacyjnych i w Internecie                         

– rozmawiać o przeczytanych książkach,

– myśleć i mieć spokój,

– myśleć kreatywnie i brać udział w konkursach czytelniczych                         

 – korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,

REGULAMIN BIBLIOTEKI

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego

w Sokołowie Podlaskim

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać  uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

4. Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest ją odkupić lub przekazać inną, po uzgodnieniu z nauczycielem -bibliotekarzem.

6. Jeżeli uczeń nie odda książki w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może odmówić mu wypożyczenia następnej pozycji, do czasu uregulowania zaległości.

7. Z końcem roku   szkolnego wszystkie wypożyczone książki i inne materiały powinny być zwrócone do biblioteki w terminie określonym przez nauczycieli bibliotekarzy.

8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu książek i wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

9. Uczeń może wypożyczyć książki na wakacje pod warunkiem przestrzegania regulaminu biblioteki w ciągu roku szkolnego i osiągania bardzo dobrych wyników w czytelnictwie.

10.  Do biblioteki wchodzimy bez plecaków, jedzenia i picia.

11.  W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

12. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.  

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).

2. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych. Nie można używać komunikatorów, wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji, dokonywania zakupów przez Internet, gier i zabaw poza wskazanymi przez nauczyciela oraz zawartymi w zainstalowanych programach edukacyjnych .

3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.

4. Uczeń przy komputerze może przebywać maksymalnie 1 godz. lekcyjną.

5. Użytkownikom nie wolno samodzielnie uruchamiać komputera, włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej, obsługiwać drukarki i skanera.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących programowach  i ustawieniach systemowych.

7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

8. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

9. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.

10. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać własnych nośników bez zgody nauczyciele – bibliotekarza.

11. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.  

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli użytkownikiem jest uczeń, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego)

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE CZYTELNIKÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID -19
Nowy Regulamin konkursu Nasza Jedynka

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).

2. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach edukacyjnych. Nie można używać komunikatorów, wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji, dokonywania zakupów przez Internet, gier i zabaw poza wskazanymi przez nauczyciela oraz zawartymi w zainstalowanych programach edukacyjnych .

3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.

4. Uczeń przy komputerze może przebywać maksymalnie 1 godz. lekcyjną.

5. Użytkownikom nie wolno samodzielnie uruchamiać komputera, włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej, obsługiwać drukarki i skanera.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących programach  i ustawieniach systemowych.

7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

8. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

9. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.

10. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać własnych nośników bez zgody nauczyciele – bibliotekarza.

11. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę.  

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli użytkownikiem jest uczeń, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego)

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

1. Podręczniki są własnością szkoły, stanowiącą część zbiorów biblioteki szkolnej.                                

2. Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy/nauczyciel przedmiotu, rozdaje je uczniom wg otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.

3. Poszczególne części podręcznika  należy zwrócić w terminie wskazanym przez wychowawcę, nie później niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.

4. Uczniowie mają obowiązek  szanować podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.

5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać w sposób trwały, niemożliwy do usunięcia. Przed zwrotem podręcznika zaznaczenia należy usunąć.

6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, zgodnie z wytycznymi MEN   (Podstawa prawna: Art. 54 ust. 4 pkt. 2 i art.64 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U.2017 poz.2203)