SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Polityka dostępności

Polityka dostępności

 • Strona główna /
 • Polityka dostępności

Deklaracja dostępności
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:


sp1.sokolowpodl.pl ; sp1sok.bip.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 01.12.2001
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2019.
Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.


Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Choruta, e-mail sp1@sokp.pl Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu (25) 787 21 20. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej:

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdu). Szkoła posiada drugie wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Jest to wejście na blok sportowy, który jest połączony ze szkołą.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze szkoły. Korytarze i pomieszczenia na kondygnacjach są niedostępne dla osób na wózkach. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel. (25) 787 21 20; e-mail: sp1@sokp.pl
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika – dane kontaktowe: tel.: (25) 787 21 20; e-mail: sp1@sokp.pl
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Naprzeciwko wejścia głównego do budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla rodziców, nauczycieli i interesantów. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Rodzice i interesanci mogą korzystać z  bezpłatnego parkingu  za boiskiem szkolnym od strony ul. Gen. Wł. Andersa, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych
  uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: (25) 787 21 20; e-mail: sp1@sokp.pl
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Raport dostępności oraz deklaracja są dostępne pod linkiem:
  https://sp1sok.bip.gov.pl/