SP nr 1 w Sokołowie Podlaskim - Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

 • Strona główna /
 • Polityka bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z
  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim, i ul. Polna 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@sokolowpodl.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz art. 108 a ustawy z
  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996), zgodnie z którym jeżeli jest to niezbędne
  do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników lub ochrony mienia dyrektor przedszkola, w
  uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną i
  radą rodziców, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub
  terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
  obrazu (monitoring).
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z
  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanej w Sokołowie Podlaskim przy ul.
  Polna 8.
  . 5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń

sanitarno-higienicznych, szatni i przebieralni.

 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne
  maksymalnie przez okres 14 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i
  pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie
  nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów
  dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które
  między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a) na wniosek osób trzecich;
  b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym
  postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają
  na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich
  otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we
  wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami
przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z
postanowieniami RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że
  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  10.Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  Więcej informacji można uzyskać u dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
  Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim

______________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119
z 04.05.2016, s.1, sprost. Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2) ., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z
  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim reprezentowana
  przez dyrektora Zofię Steć.
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt
  z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@sokolowpodl.pl
 3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników
  oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r., w celu:
  a) realizacji zadań wynikających ze statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
  Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami
  Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim na podstawie powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa
  c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
  d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie,
  przed zawarciem umowy
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na
  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą
  Podstawową nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim
  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy,
  bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
  określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
  przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:  dane nie są już
  niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane  osoba, której dane
  dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych  dane osobowe przetwarzane są
  niezgodnie z prawem  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  wynikającego z przepisów prawa  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
  osobowych
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
  Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w
  stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie
  obowiązujące prawo,
  e) do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych
  powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  Pani/Pana prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w
  Sokołowie Podlaskim jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
  możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych
  Osobowych
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 10. Zgodnie z obowiązującym prawem Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
  Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za
  przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np.
  wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w
  Internecie).
  Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby,
  której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku
  wizerunku dziecka.