Pedagog szkolny -

Pracownicy

  • Strona główna /
  • O szkole /
  • Pracownicy /
  • Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli do korzystania z informacji i porad przygotowanych przez panią Annę Pijorek – pedagoga szkolnego.


Telefon do gabinetu pedagoga- 25 787 21 20 wew. 210

Gabinet pedagoga otwarty jest  w godzinach: (II semestr 2019/20)

– poniedziałek- 9:00- 14:30

w godzinach 12:45 – 14:30- Zaj. wsp. rozw. dziecka kl.1-3, zaj. indyw. V c

– wtorek- 8:00- 15:30

w godzinach 9:10-9:30, 12:00-12:30 – n. wsp. w V b

13:45- 14:30- zaj.rozw. komp.emocjonalno-społeczne kl.4-5

– środa- 9:00- 13:30

w godzinach 9:50-10:50- trening pewnosci siebie-IV c

od 11:45- 12:30 – Spójrz inaczej w kl.II a
      od 12:30- 13:30 terap. ped. VII c

– czwartek- 9:00- 16:00

w godzinach 9:10- 10:35 n. wsp. w klasie V b

od 11:45- 12:45 – Spójrz inaczej w kl. II b

przerwy po 6,7,8 lekcji- dyżury nauczycielskie podczas przerw

– piątek- 7:30- 12:00

9:10- terap. ped. V b

Pedagog szkolny – organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Nauczyciel pedagog szkolny w zakresie działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły:

1. Pomaga wychowawcom w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych

2. Bierze udział w opracowywaniu rocznego planu pracy szkoły w dziedzinach dydaktyki i wychowania.

3. Sprawuje nadzór nad realizacją w pracy wychowawczej szkoły postanowień Konwencji Praw Dziecka.

4. Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć czas na kontakty indywidualne z uczniami i rodzicami.

5. Dokonuje okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej szkoły oraz analizy pracy w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedstawia je na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6. Prowadzi zajęcia profilaktyczno -wychowawcze oraz koordynuje wdrażanie projektów i programów profilaktycznych.

Pedagog szkolny w zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami będącymi pod bezpośrednią jego opieką:

1. Rozpoznaje warunki życia rodzinnego i nauki uczniów.

2. Rozpoznaje problemy uczniów, ich postawy i trudności

3. Dokonuje obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych.

4. Kieruje uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne.

5.Określa formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 

Pedagog szkolny w zakresie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:

Pomaga wychowawcom w zapewnieniu uczniom dożywiania na terenie szkoły.

Wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej.

Koordynuje prace w zakresie organizowania wypoczynku letniego i zimowego.

 

W zakresie organizowania opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających szczególnej opieki, troski wychowawczej, pedagog szkolny:

1. Udziela różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom realizującym programy indywidualnego toku nauki.

2. Sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole.

3. Określa formy i sposoby pomocy udzielania uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

4. Ustala potrzeby szkoły i organizuje specjalistyczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi, w tym zajęcia logopedyczne, reedukacyjne, socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej i inne.

5. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie badań specjalistycznych wybranych uczniów i pedagogizacji rodziców.

Realizując wymienione wyżej zadania pedagog szkolny współpracuje z:

1. Wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych poszczególnych uczniów.

2. Dyrektorem szkoły, Radą Rodziców w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych szkoły i środowiska lokalnego, sądami rodzinnymi, służbą zdrowia, Komendą Policji, Centrum Pomocy Socjalnej i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami dziecka, problemami opieki i wychowania w szkole.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

– Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.

– Napotykasz na trudności w nauce, nie wiesz, jak się uczyć.

– Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

– Chciałbyś z kimś porozmawiać. – Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

– Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Kiedy rodzic powinien skorzystać z pomocy pedagoga?

– Jeśli rodzice zauważą w zachowaniu dziecka coś niepokojącego, co może mieć związek ze szkołą,

– Gdy dziecko skarży się na kogoś,

– Gdy boi się uczniów bądź nauczycieli,

– Kiedy zaistnieją fakty takie jak: pobicia, wymuszenia pieniędzy, propozycje nabycia narkotyków itp.

– Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka szkolnego wymaga zainteresowania dorosłych. Najpierw rodziców, a później – również pedagoga.

Pedagog zajmuje się również dziećmi, które nie radzą sobie z nauką.

Jeśli więc rodzice zauważą, że ich dziecko pracuje wolniej niż inne, ma problemy z koncentracją uwagi, mogą skorzystać z konsultacji z pedagogiem.

Pedagog służy fachową pomocą dorosłym, którzy borykają z różnymi problemami wychowawczymi w domu.

 

Powrót do aktualności